NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD AKCE FESTIVAL PARNÍCH LOKOMOTIV

„STEAM 50“

KONANÉ VE DNECH 21.9.2019-22.9.2019 V AREÁLU DEPA BENEŠOV

 

Základní ustanovení

STEAM STORY AGENCY, s.r.o., se sídlem Doubravčická 1181/27, Praha 10 IČ: 27873234 a SPOLEK POSÁZAVSKÝ PACIFIK se sídlem Nádražní 25, Čerčany, IČ: 67983570 jako organizátoři festivalu (dále jen festival) vydávají tento návštěvní řád s odkazem na povinnost, kterou jim v tomto směru ukládá zákon.
Návštěvní řád určuje závazná pravidla chování všech osob, kteří vstupují do areálu festivalu, který je tvořen:

• vymezeným oploceným prostorem pro výstavu, občerstvení a doplňkový prodej určeným pro návštěvníky,
• vymezeným oploceným prostorem určeným pro zvané hosty, obsluhu vozidel
• vymezeným oploceným prostorem určeným pro technické zázemí organizátora,
• přilehlými komunikacemi a obslužnými plochami, a které jsou ve správě organizátorů festivalu (dále jen Areál festivalu).

Organizační opatření

Vstupovat a pobývat v areálu festivalu mohou návštěvníci pouze na základě předložené vstupenky, opravňující je ke vstupu na akci, přičemž při prvním vstupu do areálu je návštěvník na základě předložené vstupenky označen bezpečnostní službou příslušným identifikačním páskem. Vstupovat do areálu je možné pouze v místech k tomu určených.

Na požádání bezpečnostní služby je návštěvník festivalu povinen se kdykoli prokázat řádně nasazenou identifikační páskou. Návštěvník, který řádně neprokáže své oprávnění k pobytu ve festivalovém areálu je povinen bezodkladně opustit oplocené prostory areálu festivalu. V opačném případě bere na vědomí, že bude z těchto prostor vyveden bezpečnostní službou.

Identifikační páska je nepřenosná, při poškození či bez přiložené vstupenky je neplatná.

Organizátoři festivalu si vyhrazují právo bez náhrady vstupného odepřít vstup nebo vyvést každou osobu, jejíž jednání bude v rozporu s právními předpisy, s tímto návštěvním řádem případně dalšími předpisy organizátora upravujícími provoz festivalu, dále každou osobu, která neuposlechne pokynů bezpečnostní služby nebo pracovníků požárního dozoru a rovněž i osobu, která obtěžuje ostatní návštěvníky, tropí výtržnosti nebo ničí majetek.

Každý návštěvník vstupující do areálu festivalu souhlasí s tím, aby byla provedena ze strany bezpečnostní služby osobní kontrola a současně i kontrola jím vnášených zavazadel. Odmítnutí této kontroly může být důvodem k odepření vstupu do festivalového areálu.

Za osobní věci návštěvníků organizátoři neručí.

Za nezletilé návštěvníky odpovídají jejich zákonní zástupci, případně osoby vykonávající nad nezletilými dohled.

Každá osoba vstupující do areálu festivalu souhlasí bez dalšího upozornění s bezplatným využitím svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoli obrazového záznamu, přenosu či reprodukce pro komerční a propagační účely v rámci zobrazení celé nebo části akce a v souvislosti s festivalem, pořadatelem a jejich partnery.

Povinnosti návštěvníků festivalu

Každý návštěvník je povinen chovat se v areálu festivalu tak, abysvým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejichmajetku, nepůsobil škodu na majetku umístěného v jeho prostorách.

Každý návštěvník je povinen chovat se tak, aby svým jednáním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající  okolnostem probíhající akce.
Každý návštěvník je povinen dodržovat příkazy a pokyny bezpečnostní služby, pracovníků požárního dozoru a přítomné zdravotní služby apod.

Zákazy

Bez písemného povolení organizátora je v celém areálu festivalu přísně zakázáno:

• manipulovat s otevřeným ohněm,
• prodávat nebo nabízet zboží a služby, provádět zprostředkování, reklamu, apod.,
• pořizovat prostřednictvím jakýchkoli technologických zařízení zvukové či obrazové záznamy probíhající akce. Výjimku tvoří plně automatické neprofesionální fotoaparáty a mobilní telefony.

V celém areálu festivalu (tj. včetně obslužných ploch ) je zakázáno:

• vnášet zbraně jakéhokoli druhu, jakož i předměty, které lze jako zbraň použít (nůžky, jakékoliv skleněné nádoby vč. lahví, pyrotechniky atd.),
• užívat drogy a jiné psychotropní látky,
• vnášet natlakované nádoby, hořlaviny a jiné nebezpečné materiály,
• vstupovat do míst, které nejsou určeny pro návštěvníky, včetně vstupovat a vystupovat na vystavené exponáty
• vnášet a používat pyrotechniku,
• ničit technická zařízení, vystavené exponáty, vybavení stánků a sanitární zařízení,
• poškozovat bezpečnostní zařízení nebo je vyřazovat z provozu,
• popisovat, polepovat nebo pomalovávat exponáty, zařízení a vybavení areálu,
• odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená.

Ve vymezeném oploceném prostoru je dále zakázáno:

• vjíždět s dopravními prostředky, jízdními koly, koloběžkami, na kolečkových bruslích apod.

Doporučení : Pro pejsky i jiná domácí zvířátka je velká spousta lidí na festivalu a hluk velmi stresující. Nechte je tedy prosím doma! Psi mají na náš festival přístup na vodítku a s košíkem! V některých případech však může být vstup odepřen.

Ochrana zdraví a bezpečnost

Dohled a dozor nad zajištěním bezpečnosti osob a majetku, jakož i dohled nad dodržováním příslušných právních a jiných předpisů, včetně tohoto návštěvního řádu, přísluší pracovníkům bezpečnostní služby a pracovníkům požárního dozoru. 

Bezpečnostní služba a pracovníci požárního dozoru jsou oprávněni vydávat závazné pokyny k bezproblémovému průběhu akce v rozsahu svých kompetencí. 

Zdravotnická asistence přítomná v oploceném prostoru pro akci, občerstvení a doplňkový prodej určený pro návštěvníky poskytuje pouze základní a akutní ošetření. Podle potřeby zprostředkuje převoz zraněného do nejbližšího nemocničního zařízení anebo na místo, kde bude předán do péče zdravotnické  záchranné službě.

Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů a příkazů výše uvedených osob a respektovat bezpečnostní značení a informační cedule umístěné v areálu festivalu.

Linky tísňového volání v případě nouze:

112 – Jednotné evropské číslo tísňového volání (SOS)
158 – Policie
150 – Hasiči
155 – Zdravotnická záchranná služba

V případě nouze se obraťte na kteréhokoliv pracovníka organizátora.

Odpovědnost za škody a důsledky porušení návštěvního řádu

Vstupem do areálu festivalu návštěvník souhlasí s tímto návštěvním řádem a zavazuje se jej dodržovat.

Každý návštěvník vstupuje a pobývá v areálu festivalu na vlastní nebezpečí. Organizátoři odpovídají pouze za škody na zdraví či majetku způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním jeho zaměstnanců či osob v obdobném poměru.

Za poranění a úrazy, které si návštěvník způsobí vlastní neopatrností, zanedbáním svých povinnosti a nedodržením návštěvního řádu nebo pokynů pověřených osob organizátora nenesou organizátoři akce odpovědnost.

Jakákoli aktivní účast nebo zapojení se návštěvníka do prezentace je na jeho vlastní nebezpečí. Za případnou újmu návštěvníka vzniklou při této činnosti nenesou organizátoři odpovědnost.

Náhrada veškerých škod způsobených návštěvníkem bude vymáhána v souladu s příslušnými právními předpisy, a to včetně ušlého zisku (např. v důsledku udělení pokuty ze strany orgánů státního odborného dozoru, zrušení akce apod.).

Ostatní záležitosti výslovně neupravené tímto návštěvním řádem se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění.

 

Ing. Lukáš Benda

jednatel
Steam Story Agency s.r.o.