speaker-photo

Lokomotiva 2050.05

Motorová lokomotiva (AT)